0

Rôzne vady očí

Rôzne vady očí

Astigmatizmus

Astigmatizmus sa radí medzi refrakčné chyby oka, tzn. že oko nie je schopné vidieť ostro. Človek vidí neostro a rozmazané, robí mu problém čítanie, šoférovanie, orientácia v priestore, vnímanie línií. 

Refrakčné vady vznikajú poruchou mohutnosti optickej sústavy a lomových prostredí oka. Čo spôsobuje to, že lúče svetla nedopadajú presne na sietnicu, ale obraz vzniká mimo. Vo väčšine prípadov ide o zmenu tvaru a nerovnosti rohovky. Jej zakrivenie je nepravidelné, čím vzniká problém so zaostrením.  

Astigmatizmus sa často vyskytuje s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Vo väčšine prípadov je astigmatizmus vrodená vada. Pomocou akomodácie je človek schopný vykorigovať sférickú, ale nie cylindrickú zložku refrakčnej chyby. Na korekciu sa preto odporúčajú nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky. Okuliarové šošovky, ktoré sú potrebné pri astigmatizme sa nazývajú tórické a majú parameter nazývaný cylinder. Tieto šošovky lomia svetlo v jednej ose inak ako v druhej a tým vyrovnávajú nepravidelnosť rohovky. 

Astigmatizmus je predovšetkým vrodená vada, ale nie je možné vylúčiť, že sa bude počas života meniť. Len pravidelné prehliadky u optometristu zaručia udržanie najlepšieho videnia.

Stárnutie očí

Stárnutie organizmu je spojené aj s pozvoľným zhoršovaním akomodačnej schopnosti oka, čo sa prejavuje pomalým zhoršovaním videnia do blízka. Najväčšia úloha pri zhoršovaní akomodačnej schopnosti oka sa pripisuje vnútroočnej šošovke, ktorá postupne sklerotizuje, čím sa obmedzuje jej pružnosť, a tak sa znížuje jej schopnosť akomodácie. Okolo 40 až 45 roku života poklesne akomodačná schopnosť oka na toľko, že sa začínajú objavovať tzv. presbyopické potiaže. Znamená to, že pri dlhšej práci na blízko dochádza k únave očí, čo sa prejaví začervenaním očí, zvýšenou slzivosťou, pálením a rezaním očí a občasným rozostrovaním obrazu. Na to, aby sme mohli takúto prácu bez problémov robiť musíme stratu akomodačnej schopnosti oka nahradiť adekvátnymi korekčnými pomôckami, napríklad dioptrickými okuliarmi na blízko. K práci na blízko – na 25 cm musí oko vynaložiť akomodačné úsilie plus 4dpt. Ak teda u človeka okolo 40 až 45 roku života klesne akomodačná schopnosť oka na plus 4dpt., začínajú sa pri práci na blízko tzv. astenopické problémy a je preto potrebné klientovi predpísať adekvátnu korekčnú pomôcku. 

Rôzne štúdie dokazujú, že až 50 percent ľudí v pracovnom procese potrebuje korekciu chýb optického systému oka. Potreba korigovať tieto vady potvrdzuje aj fakt, že u týchto ľudí, ktorí majú nedostatočné korigovanú dioptrickú chybu, je až tri krát vyššia úrazovosť, ako u ľudí s dobrou zrakovou ostrosťou. Vysoký percentuálny výskyt refrakčných vád v populácií, ktorí potrebujú korekciu a taktiež stopercentná potreba korekcie do blízka u ľudí starších nad 40 rokov, potvrdzuje nutnosť sa touto problematikou zaoberať a mať možnosť ponúknuť klientovi pre neho optimálnu korekčnú pomôcku.

články

partneri

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos repellendus quas id sapiente, neque error numquam qui autem ea quia eveniet maiores laudantium eum! Asperiores hic voluptate quisquam impedit veniam.

Ako správne vyplniť online predpis?Nie ste si istý, ako vyplniť online predpis?

Pripravili sme pre vás návod, ktorý vám so správnym objednávaním dioptrických šošoviek pomôže.

Pri vypĺňaní online predpisu si skontrolujte, či ste správne zadali parametre pre pravé (P) a ľavé (Ľ) oko.

Sférická dioptria (SPH)
Na predpise ju nájdete v plusových (+) alebo mínusových (-) hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriu nie je vyplnené, je preškrtnuté, obsahuje slovo „nula", prípadne „plan“, v online predpise zvoľte nulovú hodnotu, teda 0,00.

Ak je v poli pre dioptriu znamienko rovnosti (=), v online predpise zvoľte mínusovú (-) hodnotu.

Nezabudnite si zapísať spravnu hodnotu vašich dioptrii.

Cylinder (CYL)
Ak váš predpis obsahuje hodnoty cylindra a jeho os, trpíte tzv. astigmatizmom. Znamená to, že na vašej očnej rohovke je nerovnosť, ktorú vyrovná práve cylindrická dioptria a jej os. Cylinder môže mať „dioptriu“ buď plusovú alebo mínusovú hodnotu (+/-). Ak váš predpis hodnotu pre cylinder (CYL) neobsahuje, nechajte vo formulári pole cylinder prázdne.

Os cylindra (AX)
Ak váš predpis obsahuje hodnotu cylindra, vždy musí byť udaná aj os cylindra. Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0° do 180° a označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak váš predpis hodnotu pre os cylindra (AX) neobsahuje, nechajte vo formulári pole os cylindra prázdne.